"वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा " , "दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा , अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त","ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स॑वि॒तुर्वरेण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि धियो॒ योनः प्रचो॒दया॑त् "

Arti And Songs

|| स्वरूप संप्रदाय ||

llॐ ll

खैरेवाडी येथील समाधी मंदिरातील काकड आरती
वेळ : पहाटे ५.३० वा.
पुंडलीक वरदा हरि विट्ठल l श्री ज्ञानदेव तुकाराम l श्री पंढरीनाथ महाराज की जय l
राजाधिराज प्रभु रामचंद्र महाराज की जय l भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय l
श्री दत्तात्रय महाराज की जय l परम सद्गुरू श्री आबा महाराज की जय l
श्रीमत सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी मिलिंद महाराज की जय l
श्री तुळजाभवानी माता की जय l
ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l आबा महाराज भगवान् l l
ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l आबा महाराज भगवान् l l
ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l आबा महाराज भगवान् l l
ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l ॐ भगवान् l आबा महाराज भगवान् l l
श्रीमत सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी मिलिंद महाराज की जय l
ll भुपाळी ll

प्रभात झाली आबामहाराजा या हो मम अंतरी , स्वामी या हो मम अंतरी ,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll धृ ll
माझे माझे लोप पावूदे , तुझे तुझे उगवूदे , स्वामी तुझे तुझे उगवूदे ,
कोण असे मी तो मी तो मी, सहजपणे कळू दे,
प्रसनतेची प्रभा सदोदीत झळको वदनावरी , स्वामी झळको वदनावरी,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll १ ll

दृष्टी निवळूदे,तिमिर जाऊदे ,आशीर्वाद हवा , स्वामी आशीर्वाद हवा,
अभ्यासाचा या भजनाचा छंद जडूदे जीवा ,
सुमने – सुमने , अर्पण व्ह्यवी , कृपा करा सत्वरी , स्वामी कृपा करा सत्वरी ,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll २ ll

रामकृष्ण तुम्ही , रामतीर्थ तुम्ही , तुम्ही ज्ञानदेव, स्वामी तुम्ही ज्ञानदेव ,
करुणाकर तुम्ही , कृपावंत तुम्ही ,तुम्ही वासुदेव ,
हरिमाय होवुनी , आम्हा जाणवो , हरिमय नर – नारी , स्वामी हरिमय नर – नारी,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll ३ ll

उदात्त – उंन्नत , पावन मंगल , जीवन हे व्ह्यवे , स्वामी जीवन हे व्ह्यवे ,
सोsहं सोsहं , म्हणता म्हणता , ममत्व संपावे ,
सोsहं फुंकर , भरा बनूद्या , या देहा बासरी , स्वामी या देहा बासरी ,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll ४ ll

जवळ घेऊनी , शिकवा गीता , ओढ अशी लागली , स्वामी ओढ अशी लागली ,
घास सानुले , करुनी भरवा , आम्हा गुरुमाउली ,
राम कृष्ण हरि , राम कृष्ण हरि , जपो सदा वैखरी , स्वामी जपो सदा वैखरी ,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll ५ ll

द्वंद न उरले , दु:ख संपले , अनुभव हा यावा , स्वामी अनुभव हा यावा ,
तिमीर मावळे , गगन उजळे , जाणवूदे गारवा ,
चित्ती वचनी , कृतीत यावी , सहज सुधा माधुरी , स्वामी सहज सुधा माधुरी ,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll ६ ll

स्वागत करतो , सद्गुरू राया , उमलो जीवनी उषा , स्वामी उमलो जीवनी उषा ,
कृपा- प्रसादे , स्वामी आपुल्या , शमूदे सगळी तृषा,
भक्तवृंद हा , प्रसन्न वदने , विनम्र वंदन करी , स्वामी विनम्र वंदन करी ,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll ७ ll

प्रभात झाली आबा महाराजा या हो मम अंतरी , स्वामी या हो मम अंतरी ,
सो s हं घोषंची घुमत रहावा मानस गाभारी ; रहावा sss मानस गाभारी ll धृ ll

जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l
जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l
जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l
जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l

रूप पाहता लोचनी , रूप पाहता लोचनी , सुख जाले वो सांजणी sss
तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा माधव बरवा ,
तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा विठ्ठल बरवा ll धृ ll

बहुत सुकृताची जोडी , बहुत सुकृताची जोडी , म्हणुनी विठ्ठली आवडी sss
तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा माधव बरवा sss
तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा विठ्ठल बरवा ll धृ ll

सर्व सुखाचे आगरु , सर्व सुखाचे आगरु , बाप रखुमादेविवरु sss
तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा माधव बरवा ,
तो हा विठ्ठल बरवा , तो हा विठ्ठल बरवा ll धृ ll

जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l
जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l
जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l
जय जय राम कृष्ण हरि l जय जय राम कृष्ण हरि l

सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी , सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी ,
कर कटावरी ठेवोनीया , कर कटावरी ठेवोनीया , sss
तुळशीहार गळा कांसे पितांबर , तुळशीहार गळा कांसे पितांबर ,
आवडे निरंतर हे चि ध्यान , आवडे निरंतर हे चि ध्यान sss
तुळशीहार गळा कांसे पितांबर , तुळशीहार गळा कांसे पितांबर ll धृ ll

मकर कुंडले तळपती श्रवणी , मकर कुंडले तळपती श्रवणी ,
कंठी कौस्तुम्भमणी विराजीत , कंठी कौस्तुम्भमणी विराजीत sss
तुळशीहार गळा कांसे पितांबर , तुळशीहार गळा कांसे पितांबर ,
आवडे निरंतर हे चि ध्यान , आवडे निरंतर हे चि ध्यान sss
तुळशीहार गळा कांसे पितांबर , तुळशीहार गळा कांसे पितांबर ll १ ll

तुका म्हणे मांझे हे चिं सर्व सुख , तुका म्हणे मांझे हे चिं सर्व सुख ,
पाहीन श्रीमुख आवडीने , पाहीन श्रीमुख आवडीने ,
तुळशीहार गळा कांसे पितांबर , तुळशीहार गळा कांसे पितांबर ,
आवडे निरंतर हे चि ध्यान , आवडे निरंतर हे चि ध्यान sss
तुळशीहार गळा कांसे पितांबर , तुळशीहार गळा कांसे पितांबर ll २ ll

जय जय विठोबा रखुमाई l जय जय विठोबा रखुमाई l
जय जय विठोबा रखुमाई l जय जय विठोबा रखुमाई l

.......डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
उभे रहावे
भक्तिचिये पोटी बोध काकडा ज्योति , बोध काकडा ज्योति ,
पंचप्राण जीवें , पंचप्राण जीवें – भावें ओवाळू आरती l
ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा, मान्झ्या रुक्मिनीनाथा ,
माझ्या सद्गुरूनाथा , माझ्या आबामहाराजा sss sss
दोन्ही कर जोडोनी, दोन्ही कर जोडोनी, चरणी ठेविला माथा ll धृ ll

काय महिमा वर्णु आता सांगणे ते किती , आता भोगणे ते किती,आता मागणे ते किती sss
कोटी ब्रह्महत्या, कोटी ब्रह्महत्या, मुख पाहता जाती sss
ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा, मान्झ्या रुक्मिनीनाथा ,
माझ्या सद्गुरूनाथा , माझ्या आबामहाराजा sss sss
दोन्ही कर जोडोनी, दोन्ही कर जोडोनी, चरणी ठेविला माथा ll १ ll

राही रखुमाबाई उभ्या दोन्ही दो बाही , उभ्या दोन्ही दो बाही ,
मयूर पृच्छ चामरें , मयूर पृच्छ चामरें ढाळीती ठायींच्या ठायी sss
ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा, मान्झ्या रुक्मिनीनाथा ,
माझ्या सद्गुरूनाथा , माझ्या आबामहाराजा sss sss
दोन्ही कर जोडोनी, दोन्ही कर जोडोनी, चरणी ठेविला माथा ll २ ll

विटेसहीत पाय जीवें – भावें ओवाळू , जीवें – भावें ओवाळू ,
कोटी रवि – शशी , कोटी रवि – शशी दिव्य उगवले हेळू sss
ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा, मान्झ्या रुक्मिनीनाथा ,
माझ्या सद्गुरूनाथा , माझ्या आबामहाराजा sss sss
दोन्ही कर जोडोनी, दोन्ही कर जोडोनी, चरणी ठेविला माथा ll ३ ll

तुका म्हणे दीप घेवूनी उन्मनीत शोभा, उन्मनीत शोभा,
विटेवरी उभा , विटेवरी उभा दिसे लावण्याचा गाभा sss
ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा, मान्झ्या रुक्मिनीनाथा ,
माझ्या सद्गुरूनाथा , माझ्या आबामहाराजा sss sss
दोन्ही कर जोडोनी, दोन्ही कर जोडोनी, चरणी ठेविला माथा ll ४ ll

जय जय पांडुरंग हरि,जय जय वासुदेव हरि l जय जय पांडुरंग हरि,जय जय वासुदेव हरि l
जय जय पांडुरंग हरि,जय जय वासुदेव हरि l जय जय पांडुरंग हरि,जय जय वासुदेव हरि l
जय जय पांडुरंग हरि,जय जय वासुदेव हरि l जय जय पांडुरंग हरि,जय जय वासुदेव हरि l

श्रीमत सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी आबा महाराज की जय l
श्रीमत सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी मिलिंद महाराज की जय l
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज

|| श्री ||

|| स्वरूप संप्रदाय ||

ll श्री स्वामी आबामहाराज समाधी मंदिर, खैरेवाडी, येथे होनारी आरती ll
वेळ : सकाळी १०.०० वा.,दुपारी १२.०० वा.,सायं. ७.४० वा.
ॐ कर्पूरगौरं – करुणावतारं – संसारसारं – भुजगेंद्रहारं l सदावसंतं – हृदयारविंदे- भवंभवानी – सहीतंनमामी – कर्पुरातिरक्यदीपं – समर्पयामी ll
.......डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
|| श्री ||
सायंकाळी ७-४० च्या आरती नंतर

उदारा जगदाधारा – देई मज असा वर l स्वस्वरुपानुसंधानी रमो चित्त निरंतर ll धृ ll
काम – क्रोधदिका थारा मिळो नच मदंतरी l अखंडित वसो मूर्ती तुझी श्रीहरी साजिरी ll १ ll
शरीरी हि घरीदारी स्री पुत्रादी परीग्रही l अनासक्त असो चित्त आसक्त तत्वनुग्रही ll २ ll
नको धन नको मान नको लौकिक आगळा l सोडवी हा परी माझा मोह पाशातुनी गळा ll ३ ll
नको भोग नको त्याग नको विद्या नको कला l अवीट पद्पाद्माची अमला भक्ती दे मला ll ४ ll
नर – नारी हरिरूप दिसो बाहेर अंतरी l राम कृष्ण हरि मंत्र उच्यारो मम वैखरी ll ५ ll
मी माझे मावळो सर्व तू तुझे उगवो अता l मी तू पण जगन्नाथा होवो एकची तत्वता ll ६ ll
देव भक्त असे द्वैत अद्वयत्व न खंडिता l दाखवी देव देवेशा प्रार्थना ही तुला अता ll ७ ll
उदारा जगदाधारा – देई मज असा वर l स्वस्वरुपानुसंधानी रमो चित्त निरंतर ll
रमो चित्त निरंतर ll रमो चित्त निरंतर ll
श्रीमत सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी आबा महाराज की जय l
श्रीमत सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी मिलिंद महाराज की जय l
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज

|| श्री ||
|| आरती श्री विठ्ठलाची ||

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा l वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा l
पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा l चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव llधृ ll
तुळशी माळा गळा कर ठेवुनी कटी l कासें पिंताबर कस्तुरी लल्लाठी l
देव सुरवर नित्य येती भेटी l गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll१ ll
धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा l सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा l
राही रखुमाबाई राणीया सकळा l ओवाळीती राजा विठोबा सावळा l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll२ ll
ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती l चंद्रभागेमध्ये सोडुनिया देती l
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती l पंढरीचा महिमा वर्णावा किती l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll३ ll
आषांठी – कार्तिकी भक्तजन येती l चंद्रभागेमध्ये स्ञान जे करीती l
दर्शन हेळा – मात्रे तया होय मुक्ति l केशवासी नामदेव भावे ओवाळीती l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll४ ll

.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
|| श्री ||

–आरती दत्तात्रेयांची –

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा l त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्याराणा ll
नेती नेती शब्द न ये अनुमाना ll सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ll१ ll
जय देव जय देव जय श्रीगुरुदत्ता ll आरती ओवाळीतां हरली भवचिंता llधृ ll
सबाह्य अभ्यंतरी तूं एक दत्त ll अभाग्यासी कैची न कळे ही मात llपराही
परतली येथें कैचा हेत ll जन्ममरनाचा पुरलासे अंत ll जय० ll२ ll
दत्त येउनियां उभा टाकला ll सास्टागं नमुनी प्रणिपात केला llप्रसन्न होऊनी
आशीर्वाद दिधला ll जन्ममरणाचा बा फेरा चुकविला ll जय० ll३ ll
दत्त दत्त ऐसें लागलें ध्यान ll हारपलें मन झालें उन्मन ll मीतूंपणाची झाली
बोळवण ll एका जनार्दनी श्रीदत्त जाण ll ४ ll जय देव जय देव जय० ll
घालीन लोटांगण वंदीन चरण l डोळ्यांनी पाहीन रूप तुझे ll
प्रेमे आलिंगीन आनंदे पूजीन l भावे ओवाळीन म्हणे नामा ll
त्वमेव माता पिता त्वमेव l त्वमेव बंधु सखा त्वमेव ll
त्वमेव विद्या द्रविड त्वमेव l त्वमेव सर्व मम देव देव ll
कायेन वाचा मनसेंद्रियेर्वा l बुध्धात्मना वा प्रकृती स्वभावात ll
करोमी यद् – यत सकलं परस्मै l नारायणायेति समर्पयामी ll
अच्चुतं केशवं राम नारायणम l कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे ll
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं l जानकी नायकं रामचंद्र भजे ll
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे l हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ll
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे l हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ll
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे l हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ll
पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल l श्री ज्ञानदेव तुकाराम l श्री पंढरीनाथ महाराज की जय ll
राजाधिराज प्रभु रामचंद्र महाराज की जय l भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय ll
श्री दत्तात्रय महाराज की जय l परम सद्गुरू श्री आबा महाराज की जय l
श्रीमत सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी मिलिंद महाराज की जय l
श्री तुळजाभवानी माता की जय l
ॐ ब्रह्मानंद परमसुखद केवलं ज्ञानमूर्तिंम l द्वद्वातितं गगनसदृशं तत्वम्स्यादिलक्ष्यं
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी: साक्षिभूतम l भावातीतं त्रिगुणराहितं सद्गुरुं तं नमामि.
गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः l गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः
.......डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज

|| श्री ||
|| आरती श्री तुकाराम महाराजांची ||

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा l वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा l
पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा l चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव llधृ ll
तुळशी माळा गळा कर ठेवुनी कटी l कासें पिंताबर कस्तुरी लल्लाठी l
देव सुरवर नित्य येती भेटी l गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll१ ll
धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा l सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा l
राही रखुमाबाई राणीया सकळा l ओवाळीती राजा विठोबा सावळा l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll२ ll
ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती l चंद्रभागेमध्ये सोडुनिया देती l
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती l पंढरीचा महिमा वर्णावा किती l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll३ ll
आषांठी – कार्तिकी भक्तजन येती l चंद्रभागेमध्ये स्ञान जे करीती l
दर्शन हेळा – मात्रे तया होय मुक्ति l केशवासी नामदेव भावे ओवाळीती l
जय देव जय देव जय पांडुरंगा l रखुमाई वल्लभा राहीच्या वल्लभा – पावे जिवलगा जय देव जय देव ll४ ll

.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
|| श्री ||

|| आरती श्री ज्ञानेश्वर महाराजांची ||

आरती ज्ञानराजा l महाकैवल्यतेजा l सेवीती साधुसंत l मनु वेधला माझा l आरती ज्ञानराजा ll धृ ll
लोपले ज्ञान जगी l हीत नेणती कोणी l अवतार पांडूरंग l नाम ठेवीले ज्ञानी ll
आरती ज्ञानराजा l महाकैवल्यतेजा l सेवीती साधुसंत l मनु वेधला माझा l आरती ज्ञानराजा ll धृ ll
कनकाचे ताट करी l उभ्या गोपीका नारी l नारद तुंबरू हो l साम गायन करी ll
आरती ज्ञानराजा l महाकैवल्यतेजा l सेवीती साधुसंत l मनु वेधला माझा l आरती ज्ञानराजा ll धृ ll
प्रगट गुह्य बोले l विश्व ब्रह्मचि केले l राम जनार्दनी l पायी टकची ठेले ll
आरती ज्ञानराजा l महाकैवल्यतेजा l सेवीती साधुसंत l मनु वेधला माझा l आरती ज्ञानराजा ll धृ ll

.......डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज

|| श्री ||

पौष कृ ११
शुक्रवार,दि.१९ जानेवारी २००१

-आबा महाराज आरती -

आरती आबा महाराजा | ज्ञानी कृपावंता |
पंचारती ओवाळू तुज भक्तीभावा || धृ ||
मार्ग देऊनी आम्हा, धन्य केले मानवजन्मा |
संसार दुख नासे , दृष्टी निरंकार ||१ ||
सर्व तीर्थाचे मूळ, गुरूंचे चरण |
अमृत सेवुनिया , साक्षात्कार त्रैलोक्याचा || २ ||

.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
|| श्री ||

आषाढ कृ १३ सोमप्रदोष
सोमवार दि : १६/०७/२०१२

-निवृत्तीनाथ महाराज आरती -

जयदेव जयदेव,जय श्रीनिवृत्त्तीनाथा |
ओवाळू आरती, दयाळा नाथा || धृ ||
भजनाचा नाद , निर्गुण निराकार |
करुनी मंथन , केला साक्षात्कार || १ ||
भेट झाली गुरुराया , ब्रह्माच्या ठायी |
केले सांत्वण गुणांच्या पायी ||२ ||
स्विकारूणी सत्स्वरूप, ज्ञानमार्ग मोठा |
विश्रामनाथ,अनुभवी ज्ञानावरीष्ठा || ३ ||
चालवली परंपरा, राया सकळा |
हाची ध्यास , मनी लागी विशाळा ||४||


.......डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज


||श्री||

चैत्र कृष्ण, ७
दि. २० एप्रिल,२००६

-माझा शिष्य

माझं माझं म्हणीत होतो, मलाच त्यानं सोडल
जन्मो जन्मीच गड्या तुझ्याशी नातं जोडलं
चलरे शिष्या रडु नको,आता कुणाला भिऊ नको
सतस्वरूपी मार्ग मिळाला,न मार्ग आपला सोडू नको
आरं शिष्या, माझ्या शिष्या S S S ............................१
माप नामाच किती घातलं,नाही तराजू झुकलं रं
मार्गासाठी राबराबलो,न कशात माझं चुकल रं
अस मला तु वढू नको,मार्गापासुन दडू नको
सतस्वरूपी मार्ग मिळाला,न मार्ग आपला सोडू नको
आरं शिष्या, माझ्या शिष्या S S S .........................२
मार्ग देवुनी भल केलया,म्हनुन शिष्या जगायच
सतस्वरूपी मार्ग घेतोया,न असाच कार विसरायच
दिल घेतल काढू नको ,सतसंग कधी टाळू नको
सतस्वरूपी मार्ग मिळाला,न मार्ग आपला सोडू नको
आरं शिष्या, माझ्या शिष्या S S S ........................३
नाही मिळाला वेळ तरी तु सतसंगासाठी येतोया
भाऊ मातुर भल्या साठी मणी शिष्याला देतोया
मन कोणाच मोडू नको,माया कुणाची तोडू नको
सतस्वरूपी मार्ग मिळाला,न मार्ग आपला सोडू नको
आरं शिष्या, माझ्या शिष्या S S S ..........................४
खर बोलन भोळ वागन नाही कुणाला जमल रं
इमान आपलं दिल समजलं,न तुझ नी माझ जमलं रं
आता कुणाशी भांडू नको,इमान आपलं सांडू नको
सतस्वरूपी मार्ग मिळाला,न मार्ग आपला सोडू नको
आरं शिष्या, माझ्या शिष्या S S S .........................५
भांऊच्यामुळ गित सुचतया, म्हनुन संभा गातोय
भाऊ मातुर चांगल्या साठी मार्ग शिष्याला देतोया
सतसंग कधी चुकवु नको, गुरूला कधी विसरू नको
सतस्वरूपी मार्ग मिळाला,न मार्ग आपला सोडू नको
आरं शिष्या, माझ्या शिष्या S S S ............................६
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

-कुण्या नावाचा हा संग

कुण्या नावाचा , कुण्या नामाचा, कुण्या मार्गाचा, तुमचा संग रं रं S S S
आला जन्माला,फुका जाशील, मिळ मार्गाला सतसंगा ll
जिथ मन लय पावत ,
तिथ घेवून मी जातो, तिथ मी घेवून जातो.
मार्ग लई ऐटदार ,
म्हनुन मी मार्ग घेतो, म्हनुन मी मार्ग घेतो.
नामाचा हा भार ,
आनंदी आनंद होतो,आनंदी आनंद होतो.
न्यार्र्या रंगाचा , न्यार्र्या दंगाचा, न्यारर्र्या रूपाचा हा संग रं रं रं
आला जन्माला , फुका जाशील ,मिळ मार्गाला सत्संगा. ll
नामाच हे दान तुझ्या ,
पिळलरं व्हटावरी , पिळलरं व्हटावरी
नामाच हे फुल तुझ्या,
चुरडल गालावरी , चुरडल गालावरी
मन तुझ्या येड खुळ,
फिरतया भिरी भिरी ,फिरतया भिरी भिरी .
तुझ्या नामान ,झालो बेभान, जिव हैरान येड्या वाणी रं रं S S S
आला जन्माला ,फुका जाशील ,मिळ मार्गाला सत्संगा ll
नाम तुझ घेवुनिया ,
अलगद उचलाव , अलगद उचलाव
ह्रदयाच्या हिरवळीत ,
मना मधी भिजवाव ,मनामधी भिजवाव
नामाच हे बोन तुझ्या , काळजात रुजवाव ,कळजात रुजवाव
लाडी गोडीन , पुढल्या ओदीन ,राडू जोडीन सत्संगा S S S
आला जन्माला ,फुका जाशील ,मिळ मार्गाला सत्संगा . ll
तुळापुरी जावुनिया , होडीमधी बसायच ,होडीमधी बसायाचा
चला जावू या लवकर ,तिथ आहे तळेकर , तिथे आहे तळेकर.
सगळी कडे आनंद पाडू , मार्ग देतो गुरुभाऊ ,मार्ग देतो गुरुभाऊ
आमृत पियून ,मार्ग घेवून धन्य होवून सत्संग रं रं S S S
आला जन्माला ,फुका जाशील ,मिळ मार्गाला सत्संगा ll
रं. ह. रं ह साजना ,साजना रं ,आर साजना
साजना रं , आर साजना साजना रं
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||


दि. १७/१२/२००६

- कान्हूर मेसाई -

कान्हूर मेसाईच्या डोंगरा शेजारी
गांव चिमुकल नांव खैरेवाडी
तिथले आबा महाराज मोठे करारी
ध्यास आध्यात्माचा लागला
ज्ञान मार्ग त्यांनी स्थापला
सा-या लोकांना नामं त्यांनी दिलं
नाम दिल न सार्थक केलं
सतस्वरूप ज्ञान मार्ग आपला
तुम्ही सांगा सर्व जगाला
म्हणून शिष्य गण जोडले मार्गाला
जिथ लय पावतया मन
तिथ जातो मी घेवून
चला चला हो नाम त्यांच घेवु
सगळ्यात पुढ मिलिंद भाऊ
मार्गात शिरले मिलिंद भाऊ
नामान घातला त्यांना विळखा
होवो आनखी सर्व काही
जन्म पुन्हा का येतो मुर्खा
असा करून त्यांनी विचार ,
नाम घेतल त्यांनी खरोखर
करणी केली बघा त्या निसर्गानं
म्हनुन श्वासावर ठेव ध्यान
घे नाम ते मौन पाळुन
पिंडी ते आहे ब्रम्हांडी
नामान घेतली मुसंडी
नाही रूप रंग आणि रेखा
म्हणून मार्ग तुम्ही हा चोखा
नाम काय घ्याव कळल आता तुजला
मौन धारण करून सुरवात कर नामाला
परमोच्च आनंद होतो मनाला
वचक आहे बघा नामाचा
फेरा चुकवी जन्म मरणाचा
म्हनुन घ्याहो नाम लवकर
विनवितो संभा तळेकर
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

चल ग सखे चल ग सखे सतसंगाला

चल ग सखे चल ग सखे सतसंगाला
जय गुरु दत्त
सतसंगाला त्या जावून ,नतमस्तक होवून
चल भेटू त्या गुरु रायाला
चल ग सखे चल ग सखे सतसंगाला
जय गुरु दत्त
चल घेवु त्यांचे नाम हो S हो S हो
चल घेवु त्यांचे नाम ,आणि जपुनिया माळ
वंदन करू त्या गुरु भाऊला
चल ग सखे चल ग सखे सतसंगाला
जय गुरु दत्त
मार्ग देतात गुरु भाऊ हो S हो S हो
मार्ग देतात गुरु भाऊ ,त्यांचा अनुभव घेवु
चल भेटू त्या जग जेठीला
चल ग सखे चल ग सखे सतसंगाला
जय गुरु दत्त
अनुभव चांगला आला हो S हो S हो
अनुभव चांगला आला , वाल्याचा वाल्मीकी झाला
सतस्वरूप ज्ञान मार्ग चांगला
चल ग सखे चल ग सखे सतसंगाला
जय गुरु दत्त
सतसंग हा महान , हो S हो S हो
सतसंग हो महान ,संभा सांगे विनवून
अमृत पिवू त्या खैरेवाडीला
चल ग सखे चल ग सखे सतसंगाला
जय गुरु दत्त
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||


गुरुवार दि. २०/०७/२००६

चला चला हो ख्रेरे वाडीला आबा महाराजांच्या, समाधी दर्शनाला

सतस्वरूप ज्ञान मार्ग चांगला. धू ll
जन लोक हो मिळा मार्गाला
मार्गात येवून , नाम घेवून
चला चला हो ख्रेरे वाडीला
आबा महाराजांच्या, समाधी दर्शनाला ..............१
मद कशाचा तुलारं घोर
भिऊ नको भाऊ आहे म्होर
मार्ग घेवून हो बिनघोर
मणि घेवून ,माळला लावून
देह लावर सत्कारणाला
आबा महाराजांच्या, समाधी दर्शनाला ..................२
सगळ्या पेआ नामाचा हा जोर
संकट घेतया नामपुढ हार
म्हनुन घाई कर लवकर
ध्यान हे लावून , अनुभव घेवून
चल लवकर मिळ मार्गाला
आबा महाराजांच्या, समाधी दर्शनाला .....................३
संभा तळेकर बोल हे न्यारं
भाऊंचाआशीर्वाद भरपूर
शिष्य मंडळी जमली हा फार
अमृत पिवून ,धन्या होवून
गुरूंची सेवा करण्याला
आबा महाराजांच्या, समाधी दर्शनाला ......................४
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||महाराष्ट्रा मध्ये पुणे जिल्हा ,माझा तालुका शिरूर हा S हा S हा
आबा महाराजांची कथा लेका ,तुम्हा सांगतो हा सार
खैरेवाडीला जावू ,समाधी पाहू समाधी आहे मनोहर
समाधी पाहून दर्शन घेवून ,अनुभव येतो खरोखर जी Sजी S
समुद्र मोठा येतील लाटा ,भरकटशील तु कुठेतरी हा S हा S हा
आबा म्हाराजांच नाम घेवून ,जाशील तु रे पेलतीरी
चौदा रत्न हि आली जन्म ,समुद्र मंथन करून
त्यांच धर्तीवर अभ्यास केला ,ज्ञान मार्ग हा स्थापुन जी Sजी S
असतील काही होतील बडू आपण मात्र एकच पाहू हा S हा S हा
सतस्वरूपी ज्ञानमार्गाचे ,सद्गुरू मिलिंद भाऊ
आबा महाराज मोठे ज्ञानी ,आठवण येते घडोघडी
आबामहाराजांच दर्शन घेवु ,श्री क्षत्र त्या खैरेवाडीला जी Sजी S
आबा महाराजांची कथा एकली ,श्वोते तुम्ही हो जाणकार हा S
सतस्वरूपी ज्ञान मार्ग मोठा ,मार्गात याहो लवकरच
चौदा विध्यांचा अभ्यास घ्या हो ,जिवन होईल बहारदार
आबामहाराजांची झाली कृपा ,म्हणून गातो हा तळेकर जी
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

सतस्वरूपी ज्ञान मार्गा हा ,स्थापून

चाल – सुंदर ते ध्यान.
सतस्वरूपी ज्ञान मार्ग हा स्थापून l
गुप्त ज्ञान आहे या मार्गात ll१ll
याहो याहो सकळ तुम्ही जन l
मार्ग घेवूनी व्हा बिनघोर ll२ll
मौनाचे महात्म्य असे या जगती l
मौनाचा अभ्यास दिधीला मुखी ll३ll
मिलिंद भाऊ म्हणे नाम जप मौनाचे l
पवित्रची होय देह त्यायचा ll४ll
जिथ मन हे लय पावतया l
तिथ मी जातो घेवोनिया llध्रुll
नामाचे वैभव अन्य नाही दुजे l
नामापुढे संकट होई खुजे ll१ll
जिथ मन हे लय पावतया l
तिथ मी जातो घेवोनिया llध्रुll
तरी तु लवकर ये मागून l
माझा बोल हा पुढे करून ll३ll
मिलिंद भाऊ गोडी नामाची ही जोडी l
जिवा शिवाची गाठ ही झाली ll४ll
जिथ मन हे लय पावतया l
तिथ मी जातो घेवोनिया llध्रुll
नामापुढे सर्व आहे गड्या व्यर्थ l
करा जिवन तुमचे हे कृतार्थ ll१ll
ध्यास धरा आता अध्यात्माचा l
येईल अनुभव या नामाचा ll२ll
नाही काळ वेळ नाम उच्चारिता l
पापाचे कळप हे पुढे पळती ll३ll
मिलिंद भाऊ म्हणे मौन माळ जप l
नाम मंत्र जप कोटी ,जाईल पाप ll४ll
जिथ मन हे लय पावतया l
तिथ मी जातो घेवोनिया llध्रुll
जे नाम आहे तो मंत्र शिवाचा l
मोक्ष तया ,जे म्हणती वाचा ll१ll
ज्ञान गुढ गम्य भाऊना लाधले l
माझ्या हाती आबांनी दिधले ll२ll
अजपा जपणे माळेला लावून l
आता ठेव श्वासावर ध्यान ll३ll
मिलिंद भाऊ जिणे नामाविण व्यर्थ l
सतस्वरूपी क्रमियेला मार्ग ll४ll
जिथ मन हे लय पावतया l
तिथ मी जातो घेवोनिया llध्रुll
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

घ्याव दर्शन आबांच खैरेवाडी बाई ग

घ्याव दर्शन आबांच खैरेवाडीला बाई ग
होत समाधान आपल्या मनाला बाई ग
या या गुरुवारी वाडीला जावु
समाधी दर्शनआबांच घेऊ
तुम्हा किती मी आता विनवु
अंत तुम्ही नका माझा पाहु
माथा लावा आबांच्या चरणाला बाई ग
घ्याव दर्शन आबांच वाडीला बाई ग l
जिथं हे लय पावतया मन
तिथं मी जातो तुम्हा घेवून
भाऊंचा बोल हा पुढे करून
या तुम्ही भाऊंच्या पाठीमागुन
अशी विनंती आहे तुम्हाला बाई ग
घ्याव दर्शन आबांच वाडीला बाई ग
तुम्हा विनवते मी कारभारी
तुम्ही घाई करा लवकरी
श्रद्धा ही ठेवा गुरूंच्या वरी
मस्तक ठेवा हो चरणावरी
चौदा मण्यांची ही विद्या घेण्याला बाई ग
घ्यावं दर्शन आबांच वाडीला बाई ग
निर्गुन निरंकाराची हि भक्ती
मार्ग घेताच मिळते मुक्ती
मग संचारते अंगी शक्ती ,पापाचे कळप ,पुढे पळ,
मार्ग मिळाला तुम्हाला चांगला बाई ग
घ्याव दर्शन आबांच वाडीला बाई ग
आबांच्या मार्गान जो कोणी येई
त्यांच्या जिवनाच सार्थक होई
काय सांगु मी साजन बाई
नामा वाचून करमत नाही
गित सुचल्या तळेकर बंधूला बाई ग
घ्याव दर्शन आबांच वाडीला बाई ग
सं.भा.तळेकर.
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

- आबांची समाधी

माझ्या आबांची समाधी l
आहे खैरेवाडी मधी llधूll
माझ्या आबांचा मार्ग सोपा l
त्यांच नांव सतस्वरूप ll१ll
माझ्या आबांची समाधी , आहे खैरेवाडी मधी llधूll
माझ्या आबांचा मार्ग महान l
चौदा विद्याचं आहे ज्ञान ll२ll
माझ्या आबांची समाधी , आहे खैरेवाडी मधी llधूll
मौन घेवून मंत्र म्हणू l
त्यांची खाय्ती काय वाणू ll३ll
माझ्या आबांची समाधी , आहे खैरेवाडी मधी llधूll
आबांच्या नामात आहे शक्ती l
नाम घेताच मिळते मुक्ती ll४ll
माझ्या आबांची समाधी , आहे खैरेवाडी मधी llधूll
संभा म्हणे या वाडीला l
आबांच दर्शन घेण्याला ll५ll
माझ्या आबांची समाधी , आहे खैरेवाडी मधी llधूll
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||खैरेवाडीला ,वाडीला ,वाडीला S S
मला बाई ,जायच वाडीला llधूll
कारभार्र्यानची गाडी येईल ग
त्यावर बसुन जाईल ग
त्यावर बसुन जाईल ग बाई त्यांवर बसून जाईल ग
आबांच समाधी दर्शन घेण्याला ,
मला बाई ,जायच वाडीला llधूll
पुढ असतील गुरु भाऊ ग
त्याच ही दर्शन घेवूया
त्यांच ही दर्शन घेवु ग बाई त्यांच ही दर्शन घेवु ग
गुरूंचा आशिर्वाद घेण्याला
मला बाई ,जायच वाडीला llधूll
योग जुळुनी आला ग
माझ्या जन्माच सार्थक झाला ग
माझ्या जन्माच सार्थक झाला ग बाई जन्माच सार्थक झाला ग
चौदा मण्यांची विद्या घेण्याला
मला बाई जायच वाडीला llधूll
चौदा मण्याची विद्या घेवुन ग
ज्ञान आत्मसाथ हे करून ग
ज्ञान आत्मसाथ हे करून ग बाई आत्मसाथ हे करून ग
अमृत कलश पिण्याला
मला बाई जायाच वाडीला llधूll
समाधी दर्शन झाला ग
मन आनंदून गेल ग
मन आनंदून गेल ग बाई मन आनंदून गेल ग
गित सुचल्या संभाला
मला बाई जायाच वाडीला llधूll
सं.भा.तळेकर.
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

सिता माईच्या रे सुना ,तुला प्रसन्न झाले दत्तराज

सिता माईच्या रे सुना ,तुला प्रसन्न झाले दत्तराज
एक मुखांन बोला ,बोला आबा महाराज llधूll
हार तुला चौदा रत्नाचा,निव्तृतीन घातला.
सतस्वरूप ज्ञान मार्गाचा ,आभ्यास करण्याला
जन लोकांच्या कसोटीला ,तु तरला रे आज S S S
एक मुखानी बोला ,बोला आबा महाराज llधूll
चौदा मन्यांचा तुम्ही अभ्यास करून
शिष्य गणांसाठी , केल ज्ञानदान
खैरेवाडी पंचक्रोशीत ,तुम्ही प्रसीद्ध झाला आज
एक मुखाणी बोला ,बोला आबा महाराज llधूll
तुमचे ते गुरु होते निवृत्ती नाथ
निवृत्तींचे गुरु होते ,विश्रामनाथ
मिलिंद भाऊना तुम्ही आता , चढविला हो साज
एक मुखाण बोला ,बोला आबा महाराज llधूll
संभा तळेकर करतो काव्य ते निशुनी
आबांच्या आशिर्वादाने ,सुचनी त्याला गाणी
आशिर्वाद घ्या तुम्ही आता ,कृपा करा तुम्ही आता ,मन प्रसन्न झाले आज
एक मुखाण बोला ,बोला आबा महाराज llधूll
सं.भा. तळेकर.
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

llजय आबा महाराज ,जय आबा महाराज ll

हे बोल गुरूंचे खेळती ज्यांच्या ओठी
ते सर्व शिष्य आम्ही कोटी कोटी
नामाची शपथ घेवु मग काय खोटी
लावून भस्म भाळीचे ,दिस सोन्याचे भविष्या पोटी
जीर हा जी र र जी र र जी S जी l
ज्ञान मार्ग हा ख्रेरे वाडीहुन ,गोव्या पर्यंत
कोंकण इकडे तिकडे पसरे दर्या अपरांत
तापी नर्मदा झुळ झुळ वाहे ,तशी वैनगंगा
गोदा भीमा कृष्णा आणिक ,जिवन रसरंगा
जिवन रसरंगा आणखी जिवन रसरंगा l
हा आबा महाराजानचा ,मार्ग आमुचा खास
सद्गुरू मिलिंद भाऊ साथ देती विशेष
तरी नसा नसातून संचारतो आवेश
ज्ञानमार्गाचे भक्त ,डसळते रक्त ,इनामी सक्त ,
साथ परमेश जीर हा जी र र जी र र जी S जी
या भाऊंच्या या घरी ,वार असतो तो गुरुवारी
शिष्य मंडळी सतसंग करी ,परिमळा माझी कस्तुरी
फुलात फुल मोगरी न जीर हा जी र र जी र र जी S जी
मिलिंद भाऊ सतसंग करी ,त्यांची श्रद्धा आबांच्यावरी
देवकर नर्मयातुरी ,शत्रुघ्न आदक नकला करी
अंकुश साकोरे कष्ट करी , सतसंग आवडे भारी.
स्वाती ताईना कोणाची सरी ,नंदा नवले भजन करी
तळेकरांची गोड ललकारी ,गोड ललकारी जीर हा जी र र जी र र जी S जी
ख्रेरे वडीची कला काय खूले ,मंदिरात वैभव झुले
मंदिर किनारी शाळू डुले, कोकणची फळे अन फुले
समाधीला बघून मन भुले हो समाधीला बघून मन भुले
जय आबा महाराज गर्जती धरतीची मुले जीर हा जी र र जी र र जी S जी
विश्रामनाथ महाराज गुणवंत
निवृत्ती महाराज झाले यशवंत
आबा महाराज गणले ते संत
मिलिंद महाराज आहे ज्ञानवंत
श्री क्षेत्र आहे ख्रेरे वाडीत जीर हा जी र र जी र र जी S जी
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

llआबा महाराजानचा पाळणा ll

पहिल्या दिवशी ऐका हो जरा
आबा महाराजांचा पाळणा खरा
खैरेवाडीत प्रगतला हिरा
भक्त जणांचा आधार खरा llजोll
दुसऱ्या दिवशी प्रकार खास
म्हणती तयाला आबा महाराज
गुरु शोभती आमचे हो आज
पूजती त्यांना सर्व हे रोज llजोll
तिसऱ्या दिवशी तिसरा प्रकार
दत्ता पासुनी झाटला आवंतार
मृत्यूलोकी पाप ,माजले फार
पापी लोकांचा , करण्या संहार llजोll
चवथ्या दिवशी केला श्रुंगार
आया बायांनी गुंफीले हार
बांधील पाळणा चौपाटीवर
सर्व लोकांनी केला जागर llजोll
पाचव्या दिवशी पाचवी केली
धन्य बाई धावुनी आली
सर्वाना लावुनी भस्म कपाळी
सर्व जणांनी ,वाजवली टाळी llजोll
सहाव्या दिवशी सहावा प्रकार
वारू वरती आबा ,झाले हो स्वार
मंदिरात दत्ताच्या गेले समोर
देवाने आबांचा केला संसार ll जो ll
आलो रे भक्ता, तुझ्या गावाला
भक्तांची हौस, वाटे मनाला
नाम शोधाया , तिन्ही तळाला ll जो ll
आठव्या दिवशी , वारू नायला
सत्स्वरूपी ज्ञानाचा , रस्ता धरिला
प्रवेश केला खैरेवाडीला
सर्व भक्तांना आनंद झाला ll जो ll
नवव्या दिवशी नववी केली
एक लाखावर मंडळी जमली
सर्वच जन पंगतिला बसली
वाढी वाढताना , बाई साकोरे पडली ll जो ll
दशव्या दिवशी आबा म्हणाले
नाम घेताच संकट पळाले, संकट नामाला दचकू लागले
म्हणुनी नाम आहे हो भले ll जो ll
अकराव्या दिवशी सोहळा केला
खैरे वाडीतून घोडा निघाला
प्रदक्षिणा घातली , त्याने गावाला
खैरे वाडी क्षेत्र , माहित सर्वांना ll जो ll
बाराव्या दिवशी बारावी केली
आबा गेले बघा , दत्त मंडळी
भक्त जणांसाठी , मागणी केली
मणी गुंफुनी , माळ घातली ll जो ll
............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||

आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर आबांच्या वाडीला

आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर
आबांच्या वाडीला llधृll
या गांवा जवळ खैरेवाडी
तिथे आहे आबांची समाधी
त्यांची रहाणी साधी भोळी S S
त्याना भावली ही शिष्य मंडळी
सतस्वरूपी ,मार्ग स्थापुनी ,देव त्यांनी दाखवीला
आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर
आबांच्या वाडीला llधृll
माझ्या आबांचा मार्ग हा थोर
केले केले नी वाढे हि कोर
ज्ञान हे यौदा मण्यांचा घेर S S
मार्गा घेताय चुकनी फेरं
मार्ग अगाध ,आहे म्हणुनी ,भाऊनी घेतला
आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर
आबांच्या वाडीला llधृll
जिथं लय पावतया मन
तिथ जातो मी तुम्हा घेवून
ज्या क्षणी अनुग्रह घेवून S S
तो समजा तुमचा जन्मदिन
भाऊंची वाणी ,ज्यांनी एकली ,तो जाई अढळ स्थानाला
आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर
आबांच्या वाडीला llधृll
इथ घालू नका दोरा
आंधश्रद्धेला देवु नका थारा
निर्गुन निरंकार भक्ती करा S S
निसर्गाची कास तुम्ही धरा
श्वासावर ठेवा नियंत्रण यशील तु या मार्गाला
आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर
आबांच्या वाडीला llधृll
मार्गाची परंपरा हि जुनी
विश्राम नाथ महाराज ज्ञानी
निवृत्ती महाराज , बडू गुणी S S
आबांच्या हाती ज्ञान देवूनी
सद्गुरू लाभले ,मिलिंद भाऊ ,सतस्वरूपी मार्गाला
आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर
आबांच्या वाडीला llधृll
आबांनी मार्ग दिल हा निट
भाऊ शिष्यांना दावीती वाट
येता दिस माथ्यावर निट S S
होते सत्संगाला भेट
भाऊच नेतृत्व आहे कुशल ,गीत सुचतया संभाला
आलीकड हिवरं ,पलीकड कान्हूर
आबांच्या वाडीला llधृll
सं.भा. तळेकर.
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||


जानेवारी २०११

- अभंग -

दर्शन होता नयनी l तृप्त झालो हो मनुष्ययोनी ll१ll
तो हा गुरु भला l तो हा सत्पुरुष भला ll२ll
भेटता गुरुशिष्य जोडी l कृपा होऊनी ईश्वर आवडी ll३ll
सर्व संसाराचा सार l देव निर्गुन निराकार ll४ll
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||


२०/०४/२०१६

- अभंग -

रूप हे सुंदर अवघे त्रिभुवन l पाय जोडूनी ठेले विश्वची अवघे ll१ll
रुद्राक्षाच्या माळा, शंख चक्र पद्म गदा l हाची सगुण अवतार ll२ll
त्रिशूल धरोनी हाती गाई पाठी उभी l चारही वेद सोबत असे ll३ll
मिलिंदमहाराज सांगे हेचि दर्शन l भेटे सदा सर्व काळी ll४ll
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||


एप्रील २०१६

- ज्ञानदान -

आतां निर्विकार देवें l प्रसन्न होऊनी प्रकटावे
दृष्टांत मज दयावे l ज्ञानदान हे ll१ll
जे दिनदुबले तुज भावे l तया दर्शन दयावे l
चराचरी भेद नोहेl हेचि प्रेम पाहे ll२ll
मनुष्ययोनी भोग जावो l सर्वची जिव्हाळा पाहो l
जो जो मागने इच्छीलl तो ते पुरवले ll३ll
देतसी सदासर्वकाळी l भाविकांची ओळ l
पजर्न्य पृथ्वीवरी l अनुभवतसे सर्वतीरी ll४ll
चला जमवू लोकजन l गावागावातून l
धन्य होऊन कृपावया l अमृत सेवूवया ll५ll
संत हे शितल कवच l प्रकाश प्रखर ज्ञानाचा l
ते सर्वकाळ उन्नत l मित्र होत ll६ll
परि असोनी सर्वसुखी l मोक्ष मिळूनी मुखी l
भजी जो सत्पुरुष l नियमीत ll७ll
जरी ग्रंथाचे पठन l होऊनी मुखोदगमन l
लोचनी घेऊन दर्शन l तृष्ट पावोनी ll८ll
हे विनूवोनी त्रिमूर्ती l हा व्हावा ज्ञानदान पूर्ती ll
मिलिंद महाराज मुक्ती पावोनी l सुखीचा झाळl ll९ll
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||


शनिवार दि. २ ऑगस्ट,२००३ ( नागपंचमी. )

- अभंग -

नको वेळ दवडू आता
उशीर झाला सुरवातीला ll१ll
गुरुवीण नाही उध्दार तुझा
तुझ्या कर्तव्याला नाही पार ll२ll
मौन काय मनी धरावे
नाम काय घ्यावे कळले तुजला ll३ll
नामाची रूपे केवळ अनेक
तत्वमसी सर्व होती एक ll४ll
पुर्ण करुनी एक तप
होशील तू रे स्वयंसिद्ध ll५ll
सेवा कर सकळ लोकांची
घेशील आशिर्वाद अवघा गुरूंचा ll६ll
निरोप घ्यावा मानव जन्माचा
परी नाही फेरा एकदाचा ll७ll
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज
||श्री||


गुरुवार दि. १३/०७/२००६

- ll सत्स्वरूप आबा महाराज पोवाडा ll

आधी नमन साधु संताला S S S हा S S S हा आधी नमन साधु संताला ,द्त्तात्रयाला,विश्रांमनाथ महाराजाला,
निवृत्ती महाराजाला ,सदगुरू आबा महाराजांच्या गुरु चरणाला जी S जी
१९१२ सालाला ,पुणे जिल्हा शिरूर तालुक्याला ,
मुक्कामी खैरेवाडीला , खैरेकुळी पुत्र जन्मला ,आबा महाराज म्हणती तयाला, म्हणती तयाला जी S जी
वयाच्या ७ व्या वर्षाला, पोटापाण्याची सोय करण्याला, विचार मणी धरलेला,
काहीतरी काम करण्याला ,निधुन गेले ठाण्याला ,गेले ठाण्याला जी S जी
संगत करो बडो की,तो बढते बढते बढत जाय.
या प्रमाणे त्यांनी चांगल्याची संगत केली. ते एका दुकानात कामाला होते.
ठाण्यामधी दाखल होवुन ,त्यांनी गांठल एक दुकान ,
इमानदारीन काम करून ,मालकाचा विश्वास संपादून ,पोटापाण्याचा
प्रश्न टाकला मिटवून,टाकला मिटवून जी S जी
दुकानदार होते कासम भाई ,जातीने खोजी ,
त्यांची बसली आबांवर मर्जी, आबांना मार्ग दर्शन करून ,
आबांनी घेतले कल्याण करून ,कलल्यान करून जी S जी
१९५१ सालाला वडील बंधु होते जोडीला ,
आध्यात्माचा पाया रचीला ,सतस्वरूप ज्ञान मार्ग घेण्याला,
मनाचा निर्धार केला ,निर्धार केला जी S जी
निवृत्ती महाराजाना गुरु करून हा S S Sहा S S S
निवृत्ती महाराजाना गुरु करून ,निश्चय केला ,
सतस्वरूपी ज्ञान मार्ग घेतला ,सतस्वरूपी मार्ग घेतला
मार्गाचा प्रसार करण्याला ,प्रसार करण्याला जी S जी
आबांनी मार्ग घेवून ,गुरुवर श्रद्धा ठेवून ,
गुरूंची सेवा करून , मार्गाला घेतलं वाहुन
जीवनाच सार्थक झाल म्हणुन ,झाल मानून जी S जी
आषlढ शुद्ध पंचमीला ,१९७१ साल उजाडला,
निवृत्ती महाराजांना साक्षात्कार झाला,बोलावून घेतले आबांला ,गादीचा वारसा देण्याला,
निर्वाणीचा इशारा केला ,इशारा केला जी S जी
अशा प्रकारे आबा महाराजांवर सतस्वरूप ज्ञान मार्गाची जबाबदारी येवून
पडली. ती त्यांनी समर्थपणे पार पाडली.
मार्गाची धुरा घेवून ,शिष्य परिवार जमा करून ,
ज्ञान मार्ग त्यांना देवून ,मार्गाला घेतल वाहून
सतस्वरूप ज्ञान मार्गाच कल्याण,झाला म्हणुन,झाला म्हणून जी S जी
आबा महाराज शिष्य मंडळीना सहभागी करून घेवून दत्त जयंती
उत्सव खैरेवाडीला मोठ्या उत्साहानी आणि थाटामाटाने साजरा करत असत .
“ मिलिंद भाऊ अंगण झाडी,सडा रांगोळी स्वाती ताई काढी ,
शुभ आसने तिसरा मांडी, लांब केळीची पान पसरली ,
दही भाताची मुद शोभली ,भाजी, पापड नाचत आले ,
गोल गोल मग लाडू आले ,मसाला भात ,वांगी भात ,शिरा पुरी खावून
आला आला राजा आला ,पकवानांचा राजा आला ,
श्रीखंड म्हणती त्याला ,वाढा वाढा गलबला झाला .”
असा थाट खैरेवाडीला, खैरेवाडीला जी S जी
आबा महाराज खैरेवाडीला S S S Sबोलवुन घेतले पुतण्याला
जावून सांग माझ्या भाऊला,जर बसला असला
भोजनाला ,हात धुवुनी यावे वाडीला खैरेवाडीला
मिलिंद भाऊ होते पुण्याला , निरोप आबांचा मिळालेला
त्वरीत निघाले वाडीला ,आबांची भेट घेण्याला ,गुरु शिष्यची
भेट झाली वाडीला , खैरेवाडीला जी S जी
आबांनी भाऊना बोलावून घेतले .आबांची महाराजांनी त्याच्या मनातील
इच्छा भाऊना बोलवुन दाखवीली व या पुढे सतस्वरूप ज्ञान मार्गाचे
नेतृत्व आपण करावे असे भाऊना सांगीतले.
१९९८ सालाला ,कान मंत्र आबांनी दिलेला
मार्गाच नेतृत्व करण्याला ,असा मिलिंद भाऊ आपला .
गुरु महाराज झाला पाहिजे, ज्ञान मार्गाला ज्ञान मार्गाला
ऐकून शिष्य मंडळीना,आनंद झाला जी S जी
सन २००० सालात ,आबा होते भाऊंच्या घरात
माघ वद् द्वितीय होती थित
मोक्ष पदी मार्ग क्रमून ,झाले निर्वाण जी S जी
ज्ञान मार्गा साठी पंचप्राण हे पणास लावावे S S S
आबा महाराजांचे नाव अमर ते नंतर मग घ्यावे जी रं रं दाजी जी जी
खैरेवाडीला त्या सद्गुरूच्या समाधी वरती S S S
शाहीर तळेकर हीच लावितो मिन मिनती पणती जी रं रं दाजी जी जी
.............डॉ. गुरुवर्य सत्पुरुष मिलिंद महाराज